Skip to content
BVN_2

Medlems- och kvalitetspolicy

Byggnadsvård Norr är en förening för hantverkare, arkitekter, antikvarier m.fl. som arbetar med byggnadsvård och kulturmiljöer.
 
Medlemsföretagen i Byggnadsvård Norr skall ha en kulturhistorisk utgångspunkt för arbete med vård och restaurering av byggnader, byggnadsverk och kulturmiljöer.

Följande gäller:
 
Vi har goda kunskaper om traditionella material, hantverkstekniker och särskilda restaureringstekniker.
Vi månar om att såväl nybyggnation som renovering och underhåll av befintliga byggnader utförs på ett hållbart sätt.
Vi följer internationellt vedertagna principer vad gäller dokumentation, restaureringsetik och materialval.
Vi arbetar utifrån byggnadens förutsättningar med varsamma metoder. Vår uppgift är att tillgodose kundens behov med största möjliga varsamhet.
 
För att bli medlem i Byggnadsvård Norr krävs dessutom att företaget har goda kunskaper inom sitt arbetsområde vilket skall styrkas med referenser beträffande utförda byggnadsvårdsarbeten.

 

GDPR policy

Vi behöver veta företagsnamn, ägare samt kontaktuppgifter till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet.
Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd. 
Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning
 
Vill du inte lämna dina personuppgifter kan du inte bli medlem.

STADGAR

för Byggnadsvård Norr, ideell förening

Fastställd 2016-02-28, reviderad 2020-03-13

1 Organisation

Nätverket för Byggnadsvård Norr är en i Norr-, Väster- och Österbotten verksam ideell förening som drivs utan vinstsyfte.

2 Ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att främja samverkan mellan byggnadsvårdsföretag verksamma i Norr-, Väster- och Österbotten; tex bygg- och hantverksföretag, konsulter och materialproducenter mm. Föreningens syfte är att främja kompetensutveckling hos medlemsföretagen samt främja kunskapsutbyte mellan dessa genom utbildning, diskussion och utbyte med andra aktörer verksamma inom byggnadsvårdsområdet i Sverige och utomlands.

3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Umeå kommun.

4 Medlemskap

Som medlem kan antas företag och organisationer verksamma inom vård och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, eller arbetar för att främja byggnadsvård, i Norr-, Väster- och Österbotten. Till medlem antas företag som kan förväntas följa föreningens stadgar, policy och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap inlämnas skriftligen till styrelsen som beslutar om medlemskap efter noggrann granskning och inhämtande av synpunkter från föreningens medlemmar.

5 Medlems åliggande

Medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda avgifter samt följa föreningens stadgar, policy och beslut.

6 Årsavgift

Uttagande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår fastställs av föreningsstämman eller extra stämma. Medlemsavgift betalas på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer.

7 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen, ändrar inriktning eller motarbetar dess intressen och ändamål, kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutningen avsänts till medlemmen.

8 Utträde

Utträde ur föreningen sker genom att medlem skriftligen meddelar styrelsen önskemål om detta. Utträdet sker i samband med att styrelsen behandlar medlems ansökan om avgång vid styrelsemöte. Vid utträde betalas inte inträdesavgiften ut. Vid uteslutning betalas inträdesavgiften ut till berörd medlem.

9 Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och skall bestå av 1 ordförande samt 5 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Vid föreningens bildande väljs hälften av ledamöterna för ett år. Förslag till styrelse och revisorer bereds av valberedningen och beslutas av föreningens medlemmar vid årsstämman. Styrelsens uppdrag gäller från utgången av ordinarie föreningsstämma och intill utgången av därpå följande föreningsstämma.

10 Valberedning

För beredning av val på föreningsstämman skall det finnas en valberedning bestående av två personer som utses av stämman. Medlem av valberedningen får inte ingå i föreningens styrelse.

11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas var för sig av föreningens ordförande och kassör, eller den som styrelsen utser.

12 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas två revisorer för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.

13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår; dvs 1 januari till 31 december.

14 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen inom tre månader från utgången av varje räkenskapsår, dvs före mars månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman.
 3. Val av två justerare.
 4. Fråga om stämmans utlysts i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens redovisning av verksamhetsberättelse.
 7. Styrelsens redovisning av balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 10. Bestämmande om arvode till styrelseledamöter och revisorer för kommande räkenskapsår.
 11. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
 13. Val av styrelseledamöter. Ordförande väljs på två år, kassör ett år, samt tre ledamöter och två suppleanter. Tre personer för en tid av två år samt två personer för en tid av ett år.
 14. Val av två revisorer.                      (väljs på ett år)
 15. Val av valberedning.                    (två personer väljs på ett år)
 16. Behandling av från styrelsen hänskjutna ärenden.
 17. Behandling av i stadgeenlig ordning väckta ärenden.
 18. Övriga ärenden.

15 Kallelse och andra meddelanden

Kallelse till föreningsstämma sker per e-post. Kallelse skall vara utsänd tidigast fyra veckor före stämma och senast två veckor före ordinarie stämma samt senast en vecka före extra stämma. Andra meddelanden till medlemmarna kan ske skriftligen per post eller per e-brev.

16 Beslut

Vid beslut i styrelsen och på föreningsstämma skall enighet eftersträvas. Kan inte enighet uppnås krävs minst 2/3 majoritet för att beslut skall vara giltigt.

17 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner skäl till det eller senast inom en månad från att revisorerna eller minst 1/4 av medlemmarna skriftligen till styrelsen begär detta. På extra föreningsstämma får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

18 Rösträtt

Vid årsmöte eller extra föreningsstämma har varje medlemsföretag eller medlemsorganisation en röst.

19 Stadgar

För stadgeändring krävs 2/3 majoritet av föreningens medlemmar som är närvarande eller meddelat sig via ombud, och två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena är ett årsmöte eller extra föreningsstämma.

20 Upplösning

För upplösning av föreningen krävs två efter varandra följande årsmöten. Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna.